Ceo group

קבוצת CEO עוסקת בניהול פרויקטים ובייעוץ בתחומי הניהול, הדרכה, אפיון, מערכות מידע, תפעול ותחזוקה CEO קבוצת

צוות החברה כולל מומחים מתחומי הניהול, ארגון, הדרכה, תשתיות, האחזקה והתפעול המספק שירותי ניהול וייעוץ לצורך ניהול והפעלה אפקטיביים החל משלב הגדרת הצרכים, דרך שלבי התכנון ועד לשלב ההקמה וההפעלה.

.PPP לחברה, ניסיון ייחודי בייעוץ ובליווי פרויקטים מורכבים הממומשים בשיטת ה

פרויקטים אלו משלבים מימון, תכנון הקמה תהליכי תפעול ואחזקה מגוונים ומורכבים לתקופת זיכיון ארוכה (מעל ל 20 שנה).

במסגרת עבודת הייעוץ החברה מבצעת פעולות מגוונות הכוללות

  • .איסוף נתונים בתחומים השונים וניתוחם
  • .בניית פרוגראמה להפעלה ולתחזוקה בהתאם לתוכנית הבינוי הנדרשת
  • .עריכת סקרים על מצב תשתיות, מבנים, מערכות וציוד
  • .כתיבת מפרטי ונספחי הפעלה והדרכה
  • .כתיבת נהלים
  • .ביצוע הערכות ואומדנים כלכליים
  • גיבוש תקציבי הפעלה והכנה וניהול של מכרזים בשלבים השונים

(מגיבוש התכולה דרך ההכרזה על זוכה ועד ליווי ופיקוח לאחר הזכייה).

פריטים קשורים