NPTech

אנפיטק היא חברה לתועלת הציבור (מוסד ללא כוונת רווח) אשר הוקמה ע"י יד הנדיב (קרן רוטשילד) וג'וינט ישראל במטרה לסייע לארגונים חברתיים לעשות שימוש מיטבי בטכנולוגיות מידע ותקשורת, באופן המשרת את מטרותיהם.

בחברה מאמינים כי בעידן המידע, כלי טכנולוגיה ותקשורת יכולים להוות מנוע מרכזי לקידום פעילות חברתית – לגיוס משאבים, להנעת מתנדבים, להעלאת נושאים לדיון ציבורי ועוד — זאת במידה ובוחרים את הכלים המתאימים ועושים בהם שימוש הולם. אנפיטק, מביאים איתם רקע עשיר בתחום מערכות המידע, כמו גם היכרות וזיקה עמוקה אל העולם החברתי, במטרה להבין טוב יותר את האתגרים הניצבים בפני לקוחותיהם, ולהתאים להם את הפיתרון ההולם את צורכיהם, אופי פעילותם והמבנה הארגוני היחודי שלהם.

הפעילויות והשירותים שמספקת החברה מיועדים לסייע בהנגשת ידע וכלים טכנולוגיים לארגונים חברתיים, וביצירת "שוק טכנולוגי-חברתי" בו ספקים מציעים מוצרים המיועדים (או מותאמים) לקידום פעילות חברתית, אתרי אינטרנט מציעים אפשרויות לנקיטת פעילות חברתית באמצעות הרשת, וארגונים חברתיים צורכים מוצרים אלה בהתאם לפעילותם.