דו''ח - הכנסות והוצאות מלכ''רים 2009-2011

מאמר

דו''ח - הכנסות והוצאות מלכ''רים 2009-2011

לוגו הארגון

  • תוצר המלכ"רים היווה 5.9% מהתוצר המקומי הגולמי בשנת 2009, ובשנים 2011-2010 ירד חלקו ל- 5.5%.
  • 47% מכלל הכנסות המלכ"רים בשנת 2009 הן מהעברות ממשלה, 32% ממכירת שירותים, 10% מתרומות ממשקי בית ומעסקים בארץ ו-9% מחו"ל, ועוד 2% מהכנסות מריבית ומרכוש.
  • 10% מן התרומות שהתקבלו בארץ מדווחות לצורך קבלת זיכוי ממס הכנסה.
  • בשנת 2009, עלות העבודה של מלכ"רים בתחום החינוך והמחקר היוותה 66% מסך ההוצאות, לעומת 5% בתחום הפילנתרופיה והתנדבות.
  • בשנת 2009, מרבית משרות השכיר במלכ"רים התרכזו בתחום חינוך ומחקר (48%), ואילו מרבית המתנדבים עבדו בתחום הרווחה (35%).

תוצר ומשרות שכיר של מלכ"רים מתוך כלל המשק בשנים 2011-2009 (לוח 1)

בשנת 2011 סך התוצר הגולמי של מגזר המלכ"רים, שהוא הערך המוסף של מגזר זה למשק, היה 48,234 מיליון ₪. בין השנים 2009-2011 תוצר המלכ"רים עלה בכל שנה לעומת השנה הקודמת (במחירים שוטפים): בשנת 2010 עלה בשיעור של 6.2% ובשנת 2011 עלה בשיעור של 7.1%. חלקו של תוצר המלכ"רים מן התוצר המקומי הגולמי ירד מ- 5.9% בשנת 2009 ל- 5.5% בשנים 2010-2011. כך עולה מסקר הכנסות והוצאות מלכ"רים לשנת 2009, ומאומדנים לא סופיים לשנים 2010 - 2011.

בשנת 2009 נספרו במלכ"רים 375 אלף משרות שכיר, והן היוו 13.3% מכלל משרות השכיר של ישראלים המועסקים במשק (ללא עובדים זרים ועובדים מן הרשות הפלשתינאית). אחוז משרות שכיר במלכ"רים מתוך כלל המשק ירד בשנים 2010-2011 ל - 13.2%. 

לעיון בדו"ח המלא על הכנסות והוצאות מלכ"רים 2011-2009 מתוך אתר הלמ"ס