חברה לתועלת הציבור (חל''צ)

כלי

חברה לתועלת הציבור (חל''צ)

לוגו הארגון

החוק הישראלי מכיר מגוון התאגדויות לקידום מטרה ציבורית שלא למטרות רווח. אחת מהן היא חברה לתועלת הציבור, ע"פ חוק החברות, תשנ"ט - 1999. ע"פ סעיף 345א לחוק, חברה לתועלת הציבור היא חברה שבתקנונה נקבעו מטרות ציבוריות בלבד וכן איסור על חלוקת רווחים או חלוקה אחרת לבעלי מניותיה. רישום חברה לתועלת הציבור ייעשה כאמור בסעיף 345ב לחוק.

חברה לתועלת הציבור מוגבלת למטרות הציבוריות המנויות בתוספת לחוק, והן: איכות הסביבה, הגנת הסביבה או הכרת הטבע והסביבה; בריאות או הצלת חיים; דת, מורשת או הנצחה;  הגנה על בעלי חיים ודאגה לרווחתם; זכויות אדם; חינוך, הכשרה מקצועית, תרבות או אמנות; מדע, מחקר או השכלה גבוהה; ספורט; עליה, קליטה או התיישבות; צדקה או סעד; רווחת הקהילה או פעילות קהילתית, חברתית או לאומית; שלטון החוק, משטר, או מינהל ציבורי; הקמת קרנות או ארגונים לעידוד או לתמיכה בגוף הפועל לאחת או יותר מהמטרות הנ"ל.

פריטים קשורים