נושא 5: שיח בין מגזרי – מודלים מהעולם וסקירה היסטורית

כלי

נושא 5: שיח בין מגזרי – מודלים מהעולם וסקירה היסטורית

לוגו הארגון

תקציר

מרצה אורחת: מירי יעקובי הורביץ, מנהלת תחום שיח בין מגזרי בשיתופים

לקראת משילות חדשה, היכרות עם ציר השיתוף, מרכיבים בתהליכי שיתוף, וארגז הלכים לשיתוף ושיח בין מגזרי. 

חומרי קריאה

קבילי ענת, וקוטנר רן. 2014. סקירה בין לאומית: תהליכי שיח ושיתוף פעולה בין מגזרי, בית יהושע: שיתופים.

ווינהבר, בת- חן. 2011. השולחן העגול הממשקי, סיכום 3 שנים, בית יהושוע: שיתופים.

שמידט הלל, אלמוג בר מיכל. 2016. שותפויות בין מגזריות בישראל: תשומות, תהליכים ותוצרים, המרכז לחקר החברה האזרחית והפילנתרופיה בישראל, האוניברסיטה העברית, ירושלים.