מושג: השפעה

המושג השפעה (Impact) מתאר למעשה את כל מה שקורה בעקבות פעולה מסוימת.

בהתאם לתפיסות העכשוויות שקוראות לראות את המציאות מנקודת מבט רחבה, כלומר מעבר לגבולותיו ולקשריו הישירים של הגורם הפועל/המשפיע,  כמו גם מעבר לפעולותיו המכוונות והמודעות; מקבלת גם משמעותו של המושג השפעה הרחבה ועדכון. לפיכך, בשיח העכשווי, כשאומרים "השפעה" מתכוונים לא רק למה שנהוג לתאר באמצעות המונחים תוצאה, תוצר או תפוקה, אלא למכלול של מקרים, תופעות ותהליכים שהם מעבר לכך. 

חשוב להבין אם כן, כי השימוש במושג השפעה מבוסס כיום על התבוננות רחבה מעבר לגבולות ההתרחשות הנקודתית, המיידית והמקומית. כלומר התבוננות ארוכה ורחבת טווח, הן על פני ציר הזמן, הן על פני ציר המרחב, ומעבר לשני אלו גם יחד. 

הרחבת המבט באופנים אלו פותחת את האפשרות לראות סוגים שונים של השפעה המאופיינים על ידי ממדים שונים. המרכזיים ביניהם הם אלו:

  1. איכות - השפעה חיובית לעומת השפעה שלילית – חיובי במובן של השפעה שמקדמת את השגת המטרה של הגורם הפועל/המשפיע, או שיש לה תרומה בעלת ערך מיטיב עבור כל או חלק מהגורמים המעורבים ו/או השחקנים בשדה. 
  2. מודעות - השפעה מודעת לעומת השפעה לא מודעת – כאן הכוונה למידה שבה הגורם המשפיע מודע להשפעה שפעולתו יצרה.  
  3. כוונה - השפעה מכוונת לעומת השפעה לא מכוונת – שכן לעיתים השפעה היא תוצר לוואי לכאורה של פעילות הגורם המשפיע, שכלל לא כיוון אליה, אולם שרשרת של אירועים הובילה להיווצרותה. 

חשוב להדגיש את המובחנות של המושג השפעה ממושגים שיכולים להיחשב מקבילים ומשמשים בעיקר בהקשרים ארגוניים לטובת בחינה של מה שנחשב בשיח הישן השפעה במובן של תוצאות הפעילות והשלכותיה. הכוונה למושגים כגון: 

  • יעילות - במובן של מקסימום תפוקות במינימום משאבים 
  • אפקטיביות - במובן של מימוש מטרות הארגון 
  • הצלחה - במובן של השגת היעדים בצורה יעילה. 
  • פעילויות activities – כל מה שהארגון עושה באמצעות המשאבים  resourcesשלו, מגוון של משימות שהוא מבצע כדי שיהיו תוצרים outputs כגון תכנון, ניהול כספים, הכשרת כוח אדם, ועוד. 
  • תוצרים outputs – כל מה שנוצר בעקבות הפעילויות activities של הארגון – בתוך כך גם פרסומים, דו"חות תקופתיים, כיסוי תקשורתי, קשרים בין גופים/אנשים ועוד. 

בהקשר זה, וביחס לארגונים, ברור כי מידת ואיכות ההשפעה של הארגון קשורה באופן הדוק למידת ההצלחה, היעילות והאפקטיביות שלו, בטווח הקצר וגם בטווח הרחוק, כפי שהיא באה לידי ביטוי במכלול הפעילויות והתוצרים שלו. אולם יחד עם זאת, השפעה של ארגון בהמשגה העכשווית, כוללת בתוכה היבטים נוספים מעבר לאלו: השפעה של ארגון נבחנת מעבר לגבולותיו ותוצריו הישירים, ומתייחסת אל השדה הרחב שבתוכו הוא פועל, על מכלול השחקנים והגורמים שמושפעים מפעילותו, כאמור לעיל, באופן ישיר או עקיף, מכוון או שלא מכוון, במודע או שלא במודע, בצורה שלילית או חיובית.