סעיף 46 א'

מושג

סעיף 46 א'

לוגו הארגון

סעיף 46 א' (Tax Relief)

אישור ממס ההכנסה הניתן לארגון ומקנה לתורמיו זיכוי ממס על חלק מתרומתם ועד לתקרה מסוימת. 

אישור זה מקנה לארגון מעמד של מוסד ציבורי, ומכיר בתרומה של התורם לאותו גוף לצרכי מס הכנסה. כל אדם התורם תרומה למוסד ציבורי שהוכר לעניין סעיף 46 בסכום העולה על 370 שקל לשנה, זכאי להנות מזיכוי מהמס החל על הכנסתו החייבת. סכום התרומה המירבי הקבוע בחוק כיום הוא 4 מליון שקל או 30 אחוז מגובה התרומה. סכום תרומה גבוה יותר "יועבר" לשנים הבאות, והתורם יוכל להנות מהטבות המס בגינו, עד שלוש השנים שלאחר מתן התרומה, בכפוף לכך שבכל שנה לא חרגה התרומה מהתנאים הקבועים בסעיף זה.

בעקבות חוק מס הכנסה (תרומה לקרן לאומית או למוסד ציבורי בשנות המס 2009 ו-2010) (הוראת שעה), התש"ע-2009], שהתקבל בכנסת ב19.10.2009 :

  • בשנת המס 2009/10, יראו את הסעיף האמור כאילו במקום הקטע החל במילים "סכום העולה" עד המילים "שקלים חדשים לקרן" נאמר "סכום העולה על 300 שקלים חדשים לקרן", ובמקום הקטע החל במילים "או על" עד המילים "שקלים חדשים" נאמר "או על 7,500,000 שקלים חדשים".

מושג זה נכתב על ידי ארגון מידות ושיתופים.