עבודת העמותה מול רשם העמותות

כלי

עבודת העמותה מול רשם העמותות

לוגו הארגון

התוכן בדף זה נכתב על ידי רועי ריקלין ועו"ד אסף ניב עבור שיתופים


תקציר: 

כלי זה מביא לפניכם סקירה תמציתית של עקרונות היסוד המאפיינים עבודה של עמותה מול רשם העמותות. במסגרת זו, מובא לפניכם הסבר כללי באשר למונחי יסוד, בהם תתקלו כדבר שבשגרה בעבודה השוטפת. עוד ננסה להבהיר, בקווים כלליים וברורים, מהן המשימות הבסיסיות אשר על עמותה למלא, על מנת לעמוד בדרישות שנקבעו בחוק ובנהלי העבודה של רשם העמותות.

ומה עוד בכלי?

  • עקרונות העבודה מול רשם העמותות.
  • מה כולל דו"ח שנתי.
  • הליכי אישור הדו"חות השנתיים במוסדות העמותה.
  • סדר הפעולות הנדרש לשם אישור הדו"ח השנתי.
  • עניינים נוספים המחייבים אישור של רשם העמותות.

להורדת הכלי: עבודה מול רשם העמותות


רקע - על חוק העמותות ורשם העמותות

פעילותן של עמותות מוסדרת באמצעות חוק העמותות, שנחקק בתש"ם - 1980. המאפיין העיקרי של עמותות הוא פעילות ללא כוונות רווח. מעצם מהותן, ניתן לייסד עמותות אך ורק למטרות הקשורות ברווחת חבריהן או למטרות פילנתרופיות אשר באות לשרת ציבור רחב יותר מאשר חברי העמותה, ובלבד שחברי העמותה לא יפיקו רווחים כספיים אישיים מפעילותה.

הפיקוח על פעילותן של עמותות, בדגש על התאמה של הפעילות למטרות שאינן מטרות רווח, מוטל על יחידת רשם העמותות במשרד המשפטים. יחידת רשם העמותות היא חלק מרשות התאגידים, ובנוסף לפיקוח על עמותות היא עוסקת (יחד עם יחידת רשם ההקדשות) בפיקוח על פעילותן של חברות לתועלת הציבור, אשר פועלות על פי תיקון מספר 6 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999.

התנהלות שוטפת של עמותה מחייבת שמירה על קשר שוטף עם יחידת רשם העמותות, בעיקר לצורך הגשת דו"חות שוטפים וקבועים על פעילות העמותה. בנוסף לכך, יחידת רשם העמותות אחראית על מתן אישורי ניהול תקין לעמותות.

בשנת 2010, הוציא רשם העמותות ברשות התאגידים חוברת "ניהול תקין של עמותות" שמטרתה להציג את כללי הניהול התקין של ארגונים ללא כוונת רווח כולל הנחיות ושינויי חקיקה.

כמה הגדרות ומונחי יסוד:

יחידת רשם העמותות - פונקציה במשרד המשפטים אשר פועלת כחלק מרשות התאגידים ותפקידה למלא את תפקידי הפיקוח על עמותות וחברות לתועלת הציבור, בהתאם להוראות חוק העמותות, תש"ם - 1980 ובהתאם לתיקון מספר 6 לחוק החברות, תשנ"ט - 1999.

דו"ח כספי - דו"ח שנתי אשר על עמותה להגיש לרשם העמותות, ובה פירוט של פעילותה הכספית של העמותה בשנה שקדמה לשנת הגשת הדו"ח. בעמותות אשר מחזור הכספים שלהן עולה על 1 מיליון ₪ לשנה, נדרשת ביקורת של רואה חשבון חיצוני על הדו"ח.

דו"ח מילולי - דו"ח שנתי המפרט את פעילותה של העמותה, ערוך בפורמט מילולי אשר נקבע על ידי רשם העמותות. הדו"ח המילולי מוגש מדי שנה, יחד עם הדו"ח הכספי. 

מורשה חתימה - אדם אשר הוסמך על ידי הוועד המנהל של העמותה לחתום בשמה על מסמכים. על פי דרישת רשם העמותות, לכל עמותה יש צורך בשני מורשי חתימה לפחות.

אסיפה כללית - גוף המאגד את כל חברי העמותה. לכל חבר עמותה קול אחד בהצבעה באסיפה הכללית.

הוועד המנהל - גוף מנהל אשר נבחר על ידי האסיפה הכללית מקרב חברי העמותה ותפקידו לנהל את ענייניה השוטפים של העמותה. דומה, במובנים מסוימים, למועצת מנהלים בחברה.

להורדת הכלי: עבודה מול רשם העמותות