Shalem Foundation קרן של"ם

קרנות

Shalem Foundation קרן של"ם

לוגו הארגון

על הקרן

קרן שלם הוקמה לפני כ-30 שנה על ידי מרכז השלטון המקומי בשיתוף עם משרד הרווחה למתן סיוע מקיף בתחום פיתוח שירותים לאדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי) ברשויות המקומיות.

הקרן מסייעת במענקים, ייעוץ וחשיבה לקידום איכות החיים בקהילה של האדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית בקהילה, לכל אורך חייו, וזאת מתוך הבנת מורכבות הצרכים הטיפוליים של האדם עצמו, והסובבים אותו.

מטרות פעילות קרן שלם הינן:

  • עידוד פיתוח ושיפור פיזי של שירותים ומענים בקהילה לאנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית
  • הגברת המודעות ויצירת תנאים לשילובם של האנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית בחברה
  • סיוע בהכשרת עובדים ומטפלים, פיתוח תכניות השתלמות
  • פיתוח ידע, איסוף ועיבוד נתונים לקידום איכות החיים של אדם עם מש"ה בקהילה וסובביו.

סוגי המענקים

בינוי, שיפוץ, הצטיידות, מחקר, ארועי הסברה ואמנויות של אנשים עם מוגבלות שכלית התפתחותית, יזמות, כנסים וימי עיון.

מידע להגשת מענקים

אופן הגשת הבקשה

טפסים באתר: www.kshalem.org.il 

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: עמותה ציבורית (מרכז שלטון מקומי בשיתוף משרד הרווחה)
  • תחומי פעילות והשקעה: מוגבלות שכלית התפתחותית (פיגור שכלי)
  • מיקוד גאוגרפי: כל הארץ

פרטי קשר

פורסם ב:13/06/2016