The Moriah Fund- קרן מוריה

על הקרן

מטרות הקרן: מתן עזרה לקהילות מקופחות הנמצאות בשוליה של החברה הישראלית במטרה לפתח את יכולתן בהשגת עצמאות ושליטה על חייהן ובמטרה להכשיר מנהיגות באוכלוסיות אלו. קידום השתתפות מהותית ועמוקה של מנהיגות היוצאת מקרב קהילת אוכלוסיית היעד בעיצובן ויישומן של תוכניות ובתהליכי קבלת ההחלטות.

מושם דגש על הגברת ייצוג האוכלוסייה הן בהנהלת העמותות והן בצוותים הפועלים בשטח. עידוד ממשלת ישראל לספק שירותים ראויים ושווים לכל, תוך שמירה על זכויות האזרח והאדם של כל אזרחי ותושבי המדינה. טיפוח שיתוף פעולה והבניית יחסי גומלין בין ארגונים ופרטים שפועלים לאורם של מטרות קרן מוריה.

קרן מוריה תומכת בארגונים הפועלים למען השתת העקרונות של צדק חברתי ושוויון זכויות והזדמנויות בחברה הישראלית. מתוך מכלול הנושאים הנכללים במטרה רחבה זו, מוריה עובדת יחד עם הקהילה האתיופית על מנת להגביר את המנהיגות והארגונים מקרב הקהילה והזדמניות חינוכיות.

מוריה גם מתמקדת בהשוואת זכויות והזדמניות לאזרחים הערביים בישראל, תוך שימת דגש על אוכלוסיית הנשים והבדואים. בנוסף, מוריה עובדת יחד עם הקרן החדשה לישראל בתמיכה בזכויות האזרח ובהשתלבותם של עולי מדינות חבר העמים בחייה הדמוקרטים של מדינת ישראל.

סוגי המענקים

תמיכה כללית או פרוייקטלית

דוגמאות לפרויקטים נתמכים

שתיל, הקרן החדשה, טבקה, בינקום.

מידע להגשת מענקים

הבקשה נידונה במסגרת ועדה בארץ ולאחר מכן מועברת לאישור בארה"ב.

מועד הגשה

שני מועדים: 1 בפברואר, 1 באוגוסט

אופן הגשת הבקשה

באימייל או בדואר רגיל. שאלות בנוגע לתמיכה בפרוייקטים לעולי חבר העמים יש להפנות לקרן החדשה לישראל. למידע נוסף יש לשלוח מכתב, בן עמוד אחד עד שלושה המפרט את תוכנית הארגון.

מידע נוסף

השקעה בכפרי נוער ופנימיות עם אחוזים גבוהים של בני מיעוטים ובני העדה האתיופית

פורום-כפרי-הנוער.png

הקרן היא חלק ממאגר הקרנות שפותח עבור כפרי הנוער והפנימיות בישראל 

www.fkn.org.il

סקירה מהירה

  • סוג הקרן: פרטית
  • תחומי פעילות והשקעה: הקהילה האתיופית, זכויות והזדמניות לאזרחים הערביים בישראל, תמיכה בזכויות האזרח ובהשתלבותם של עולי מדינות חבר העמים בישראל.
  • מיקוד גאוגרפי: כל הארץ
  • סכום התרומה הממוצע לארגון: 15,000-45,000 דולר

פרטי קשר

  • שם איש קשר ותפקידו: Batya Kallus, Senior Program Officer
  • דואר אלקטרוני: bkallus@moriahfund.org
  • טלפון: 09-7421311
  • פקס: 09-7421314
  • כתובת: רחוב וויצמן 18, כפר סבא 44247

פורסם ב:13/06/2016