המדריך למנהיגות מתנדבת: דרכי פעולה להנהגת ארגוני החברה האזרחית בישראל

כלי

המדריך למנהיגות מתנדבת: דרכי פעולה להנהגת ארגוני החברה האזרחית בישראל

לוגו הארגון

תקציר:

המדריך למנהיגות מתנדבת עוסק בתפקידו הראשון של מנהיגות מתנדבת והוא בניית ארגונים חברתיים מצוינים ואפקטיביים. הוא מכיל הגדרות וכולל גם את אופן תפיסת התפקיד של המנהיגות המתנדבת הישראלית (הוועד המנהל), גם כלים יישומיים וגם מידע שימושי. המדריך יכול לשמש כל יו"ר, כל חבר ועד מנהל וכן את כל מי שחפץ להיות מנהיג מתנדב ולהיות שותף לבניית עמותות מצוינות ולהקמת חברה טובה יותר במדינת ישראל.

גוף הכלי

לחצ/י כאן לקריאת המדריך למנהיגות מתנדבת


מה במדריך?

  • חוק העמותות
  • תפקידי הוועד המנהל
  • קשר עבודה בין היו"ר והמנכ"ל
  • עבודה שוטפת של הוועד המנהל ודרכי התנהלות
  • ניהול ההון האנושי
  • מדידת אפקטיביות של תפקוד הוועד המנהל
  • דגשים עיקריים במדריך
  • סיכום

מתוך המדריך:

חוק העמותות

הסדרת פעילותן של עמותות ושל חברות לתועלת הציבור נעשית על ידי חוק העמותות (התש"ם, 1980) ועל ידי חוק החברות (התשנ"ט, 1999). מבחינה משפטית, מלכ"ר הוא התאגדות חוקית, ישות עצמאית המופרדת מחבריה. משעה שמוקם תאגיד כחוק, הוא הופך לישות משפטית הכשירה לכל פעולה משפטית, לתבוע ולהיתבע. על פי חוק, נדרש הוועד המנהל לנהל את התאגיד. הוועד המנהל נושא באחריות משפטית, דהיינו, כל מעשה של חבר ועד מנהל, בתוקף תפקידו בתאגיד, מחייב את כל התאגיד. מעשים שנעשו ללא סמכות, או שלא על פי דין, יחייבו את חבר הוועד באופן אישי.

על פי החוק, כל עמותה צריכה לקיים שלושה מוסדות:

אספה כללית 

חובתה העיקרית היא לאשר את הדו"ח הכספי השנתי שמגיש הוועד המנהל. בסמכותה לבחור חברי ועד, להודיע על סיום תפקיד של חבר ועד ולבחור חברים לוועדת ביקורת.

ועד מנהל

תפקידו הוא לנהל את ענייני העמותה. חלות עליו שלוש חובות בסיסיות: חובת האמונים, חובת הזהירות וחובת האחריותיות. זו האחרונה משמעה - החובה לתת דין וחשבון בפני אחר, היא גם מקנה לוועד סמכות לפטר מנכ"ל וגם מחייבת את הוועד המנהל לשאת בתפקיד בקרה מובהק, בקרה על התנהלות כספית תקינה בפני החוק, בפני התורמים, בפני העובדים בשכר, בפני המתנדבים ובפני קהל היעד של הארגון (מעוז ולסטר, 2010). 

ועדת ביקורת או גוף מבקר

תפקידם הוא לבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה וכן את פנקסי החשבונות שלה. כמו כן, על פי חוק מחויבת הוועדה להגיש את המלצתה על הדו"ח הכספי לאספה הכללית. לוועדה אין אחריות מיניסטריאלית על פעולות העמותה, אך חובתה להביע את עמדתה באשר לניהול פנקסי החשבונות (צחור, 2003).

לחצ/י כאן לקריאת המדריך למנהיגות מתנדבת