מאפייני הפילנתרופיה בישראל במאה ה-21

מאמר

מאפייני הפילנתרופיה בישראל במאה ה-21

לוגו הארגון

מסמך זה מתאר ומנתח את מאפייניה של הפילנתרופיה בישראל במאה ה-21 . המסמך מציג את היקף הנתינה, את המניעים לה, את הדילמות והחסמים בפניהם היא ניצבת וכן את האתגרים וכיווני הפעולה לעתיד.

הנתינה בחברה הישראלית, כמו גם בחברות מערביות אחרות, שינתה את פניה ואת מוסד הצדקה המסורתי ירשה הפילנתרופיה. זו מכוונת למטרות לאומיות וחברתיות רחבות, ועושה שימוש בכסף פרטי לקידום מטרות ציבוריות. זאת, במקום להתמקד בהקלת מצבו של פרט זה או אחר הנזקק לעזרה כספית, נפשית או לחמלה כדי להקל על מצוקתו

מקובל לחשוב גם שהעשורים האחרונים עדים להתפתחותה של פילנתרופיה מסוג אחר בישראל. זו "הפילנתרופיה החדשה" עליה נמנים בעלי הון רב שעשו את הונם בתעשיות האלקטרוניקה, היי-טק ותעשיות מתקדמות אחרות (שמיד ורודיך, 2010 ). למרות התמורות האלה במאפייני הפילנתרופים הישראלים עדיין מחקרים מלמדים כי רק חלק קטן מהם ( 11% ) תופסים עצמם כפילנתרופים מהזן החדש בעוד מרביתהפילנתרופים מזוהים עם הפילנתרופיה המסורתית (שמיד ורודיך, 2009 ). זאת ועוד, היקפה של הפילנתרופיה בישראל איננו עובר מהפך משמעותי, אם כי גם בתחום זה חלו שינויים שהמסמך מצביע עליהם.

נתונים השוואתיים שמפרסם "המרכז לחקר הפילנתרופיה" באוניברסיטה העברית מלמדים על גידול מסוים בתרומות של ישראלים (יחידים ותאגידים) אך לדעת חוקרי המרכז הגידול איננו משקף את הפוטנציאל לתרומות כספיות ולהתנדבות המצוי בחברה הישראלית. הימנותה של מדינת ישראל על מדינות ה- OECD והנתונים הכלכליים על מצב המשק מעידים על המצב הכלכלי האיתן של מדינת ישראל אשר עמדה בהצלחה מול גלי המשבר הכלכלי והפיננסי בשנים 2008-2009 . אין בנתונים אלה להמעיט בחשיבות הפערים החברתיים הגדולים בישראל המעמידים אותה גבוה בסולם המדינות העשירות, במיוחד ארצות הברית, במדד אי השוויון החברתי.

על פי נתוני המרכז הפילנתרופיה הישראלית מהווה 0.74% מהתמ"ג בהשוואה ל- 2.1% בארצות הברית ו- 0.73% באנגליה. חלקה של הפילנתרופיה הישראלית (משקי בית ועסקים) גדל מ- 33% בשנת 2006 ל- 38% בשנת 2009 , בעוד חלקה של הפילנתרופיה מחו"ל (בעיקר מארצות הברית) ירד מ- 67% בשנת 2006 ל 62%- בשנת 2009 . מנקודת ראות זו ישראל היא בין היבואניות הגדולות ביותר של כספי פילנתרופיה מבין מדינות העולם, כאשר לתרומות שמקורן יהדות העולם יש השפעה רבה על הייזום וההפעלה של תוכניות חברתיות במציאות הישראלית. יחד עם זאת, יש לציין כי חלה ירידה משמעותית בתרומות מחו"ל בין השנים 2008 ו 2009- . בעוד שחלקה של הפילנתרופיה מחו"ל בשנת 2008 היה 71% מכלל הפילנתרופיה הרי בשנת 2009 חלקה היה 62% . ירידה זו מוסברת בהשפעת המשבר הכלכלי והפיננסי על הפילנתרופים היהודים התורמים באופן קבוע למדינת ישראל אך יש לה גם הסברים אחרים.

לקריאת נייר העמדה המלא : "מאפייני הפילנתרופיה בישראל במאה ה-21 :מניעים וחסמים לנתינה, דילמות, אתגרים וכיווני פעולה לעתיד" לחץ/י כאן


נייר עמדה זה הוכן ע"י פרופ' הלל שמיד לקראת כנס הנשיא 2011.