דוח מילולי - תיקון חוק העמותות והחברות

מאמר

דוח מילולי - תיקון חוק העמותות והחברות

לוגו הארגון

גוף הכלי: 

בעקבות תיקון חוק העמותות והחברות . . . 

בקיץ 2007 פורסם תיקון לחוק העמותות ( מס' 10) ולחוק החברות (מס' 6). 

שינוי חוק העמותות והחברות טומן בחובו מספר שינויים משמעותיים, הנוגעים לתחומי השכר בעמותה, מועד הגשת הדו"ח הכספי, הוספת דו"ח מילולי תפקידי ועדת ביקורת ועוד. 

על מנת להקל על מנהלי עמותות בהתמודדות עם השינויים בחוק, מצורפות הנחיות שני רו"ח בנוגע לדו"ח המילולי ולתפקידי ועדת הביקורת.

אחד מהשינויים המרכזיים והמשמעותיים, נוגע בהוספת הדרישה לכתיבת דו"ח מילולי אשר יוגש לצד הדו"ח הכספי לאסיפה הכללית ולאחר מכן לרשם העמותות לשם קבלת אישור ניהול תקין. 

רו"ח מיגל אלחנטי, ממשרד גולדשטיין  סבו טבת הכין דוגמא המאפשרת להבין ולהכין את הדו"ח המילולי. להורדת הדוגמא לדו"ח המילולי לחץ כאן


לתמצית השינויים ותפקידי ועדת הביקורת לחץ כאן


לתיקון החוק המלא ממשרד רשם העמותות לחץ כאן


לנוסח המומלץ לדו"ח המילולי על ידי רשם העמותות והחברות לחץ כאן


עדכון - אפריל 2012

יחידת רשם העמותות ברשות התאגידים פירסמה את רשימת המסמכים הנדרשים להגשת בקשה לקבלת אישור ניהול תקין לשנת 2013. יש להגיש את המסמכים בגין שנת 2011 עד לתאריך 30.06.2012.